Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Objava prostega delovnega mesta - KANDIDAT ZA GASILCA

10/10/2023

 

10/10/2023

Datum objave: 10. 10. 2023

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerij (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, objavlja javni razpis za delovno mesto

 

KANDIDAT ZA GASILCA (M/Ž)

 

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in je polnoleten;
 • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
 • da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled;
 • da ima vozniški izpit B kategorije.

 

Zaželeno je, da ima kandidat:

 • izpit C kategorije,
 • izkušnje s področja gasilstva ter sistema zaščite in reševanja.

 

Z izbranim kandidatom bo zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in pripravljalnega obdobja v zavodu, sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s predvidenim pričetkom 01. 12. 2023. Po uspešno opravljenem izobraževanju in pripravljalnem obdobju bo možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za delovno mesto »GASILEC«.

 

Prijava mora vsebovati:

 • kratek življenjepis, kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
 • fotokopijo ustrezne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe;
 • fotokopijo vozniškega izpita B kategorije;
 • dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (dokazilo ne sme biti starejše od 1 meseca);
 • dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (dokazilo ne sme biti starejše od 1 meseca);
 • morebitna dokazila o drugih pomembnih okoliščinah (izpit C kategorije, izkušnje s področja gasilstva ter sistema zaščite in reševanja)

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 13. 10. 2023 na naslov:

Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava na javni razpis za Kandidata za gasilca – NE ODPIRAJ«.

Če je prijava poslana po pošti zadnji dan roka za prijavo, šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno.

 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 05/302 32 49, od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

 

Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem postopku izbire.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

Priponke

PriponkaVelikost
PDF icon razpiszakandidatazagasilcaoktober2023.pdf571.22 KB