Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Prevoz pitne vode

Prevoz pitne vode

Dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode je pravica vsakega državljana. Ta pravica pa ni vedno zagotovljena prebivalcem, ki živijo na področjih, kjer nimajo urejene ali zadostne vodooskrbe iz javnih vodovodnih sistemov. Problem vodooskrbe rešujejo individualno z lastnimi vodooskrbnimi objeti npr. kapnicami, ti objekti pa so velikokrat slabo vzdrževani ali pa higiensko tehnično neurejeni. Nekateri prebivalci se oskrbujejo s pitno vodo iz nenadzorovanih vodnih virov, kar predstavlja zelo veliko tveganje za njihovo zdravje.
V sušnih obdobjih pride do pomakanja vode tudi za najbolj osnovne potrebe, zato v takih primerih največkrat priskočimo na pomoč gasilci. Za dovažanje neoporečno čiste pitne vode prebivalcem uporabljamo dve vozili s cisternama, od katerih ima vsaka prostornino 8000 litrov.

Za zagotavljanje sprejema, transporta in oddaje neoporečno čiste pitne vode uporabljamo HACCP sistem.

HACCP sistem je preventivni sistem, ki omogoča prepoznavanje tveganj in zagotavlja pravilno ukrepanje ter nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v vseh fazah priprave in oskrbe s pitno vodo. Razvil se je v 60-ih letih ob sodelovanju vojaških laboratorijev ZDA in nacionalne aeronavtične vesoljske administracije (NASA) z namenom zagotoviti varna živila za astronavte.

Tudi v Sloveniji je z novo zakonodajo o zdravstveni ustreznosti živil postavljena zahteva, da morajo biti principi HACCP sistema vgrajeni v interni nadzor v vseh obratih za proizvodnjo, pripravo ali promet z živili oziroma s hrano. 17. člen zakona določa, da se mora spremljati in zagotavljati notranji nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil v vseh fazah proizvodnje in prometa in sicer so to dolžni izvajati vsi, ki imajo opravka s proizvodnjo in prometom z živili ter z javno preskrbo s pitno vodo.

Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno vodooskrbo morajo svojo dejavnost uskladiti z zahtevami zakona in ustreznih podzakonskih aktov:

  • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02),
  • Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 48/04 in 51/04),
  • Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in 35/2004).