Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Organiziranost

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica ima naslednje organe zavoda:

  • svet zavoda
  • strokovni svet
  • direktor
  • poveljnik
  • disciplinska komisija

 

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja v zavodu, ki ima devet članov, od katerih imenujejo ustanovitelji 6 članov, 2 člana izvolijo delavci zavoda izmed sebe, enega pa imenuje Gasilska zveza Goriške.

Strokovni svet

strokovni svet je posvetovalni organ zavoda s področja strokovnega dela zavoda. Ima do 7 članov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda. Strokovnemu svetu predseduje poveljnik, ki je član po položaju.

Direktor

Direktor zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Razen statuta sprejema vse splošne akte zavoda.  Izvaja kadrovsko politiko in odloča o vseh zadevah s področja delovnih razmerij. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem vseh ustanoviteljev.

Poveljnik

Poveljnik je strokovni vodja zavoda. Imenuje in razrešuje ga direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poveljnik načrtuje, organizira in vodi celotno operativno delo v sodelovanju z direktorjem in strokovnim svetom.  Vodi večje intervencije gašenja in reševanja. Skrbi za strokovni razvoj enote in njeno materialno opremljenost. Poveljnik je hkrati tudi poveljnik javne gasilske službe v Mestni občini Nova Gorica.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija ugotavlja disciplinske in materialne odgovornosti delavcev zavoda v skladu z zakonom.

Operativni enota

Operativna enota je sestavljena iz operativnih gasilcev, ki so razporejeni v štiri izmene, od katerih ima vsaka svojega vodjo izmene (vodnika) in vodjo skupine.

Požarna preventiva in servis gasilnikov

Izvaja se v okviru dejavnosti operativne enote. Vodi jo namestnik poveljnika.

Računovodska, plansko-analitska, knjigovodska, tajniška, kadrovska, administrativna dela ter visoko zahtevna strokovna dela s področja dejavnosti zavoda se izvajajo kot štabne službe direktorja.