Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Prevoz pitne vode

Dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode je pravica vsakega državljana. Ta pravica pa ni vednozagotovljena prebivalcem, ki živijo na področjih, kjer nimajo urejene ali zadostne vodooskrbe iz javnihvodovodnih sistemov. Problem vodooskrbe rešujejo individualno z lastnimi vodooskrbnimi objeti npr.kapnicami, ti objekti pa so velikokrat slabo vzdrževani ali pa higiensko tehnično neurejeni. Nekateriprebivalci se oskrbujejo s pitno vodo iz nenadzorovanih vodnih virov, kar predstavlja zelo velikotveganje za njihovo zdravje.V sušnih obdobjih pride do pomakanja vode tudi za najbolj osnovne potrebe, zato v takih primerihnajvečkrat priskočimo na pomoč gasilci. Za dovažanje neoporečno čiste pitne vode prebivalcemuporabljamo dve vozili s cisternama, od katerih ima vsaka prostornino 8000 litrov. Za zagotavljanje sprejema, transporta in oddaje neoporečno čiste pitne vode uporabljamo HACCPsistem. HACCP sistem je preventivni sistem, ki omogoča prepoznavanje tveganj in zagotavlja pravilnoukrepanje ter nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v vseh fazah priprave in oskrbe spitno vodo. Razvil se je v 60-ih letih ob sodelovanju vojaških laboratorijev ZDA in nacionalneaeronavtične vesoljske administracije (NASA) z namenom zagotoviti varna živila za astronavte. Tudi v Sloveniji je z novo zakonodajo o zdravstveni ustreznosti živil postavljena zahteva, da morajobiti principi HACCP sistema vgrajeni v interni nadzor v vseh obratih za proizvodnjo, pripravo alipromet z živili oziroma s hrano. 17. člen zakona določa, da se mora spremljati in zagotavljati notranjinadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil v vseh fazah proizvodnje in prometa in sicer so to dolžniizvajati vsi, ki imajo opravka s proizvodnjo in prometom z živili ter z javno preskrbo s pitno vodo. Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno vodooskrbo morajosvojo dejavnost uskladiti z zahtevami zakona in ustreznih podzakonskih aktov: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.52/00, 42/02 in 47/04),Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04 in 54/07),Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Subvencioniranje prevoza pitne vode za uporabnike, ki nimajo možnosti priklopa na javnovodovodno omrežje, je urejeno z občinskimi odloki. Prosimo, da se o tem pozanimate na vašiobčini. Informacije in naročila prevoza vode:Tel. 05 30 23 249 Prosimo, da dostavo vode naročite vsaj en delovni dan pred želenim terminom dostave.