Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Objava prostega delovnega mesta - POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE

07/11/2023

Na podlagi 44. člena Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica, 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 32/12) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, objavlja javni razpis za delovno mesto

 

 

POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (m/ž)

 

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima najmanj VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri, kar pomeni najmanj:
 • 16201 – specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • 16202 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • 16203 – visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri ali
 • 16101 – višja strokovna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri
 • 16102 – višješolska izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri;
 • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva;
 • opravljen predpisani strokovni izpit.

 

Kandidat naj ima sledeča funkcionalna (dopolnilna) znanja:

 • opravljen tečaj iz varstva pri delu;
 • opravljen  predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti;
 • dopolnilno izobrazbo gasilske smeri
 • pasivno znanje tujega jezika;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • znanje o razvojnih novostih gasilske službe.

 

V kolikor kandidat nima opravljenega predpisanega strokovnega izpita, tečaja iz varstva pri delu ter predpisanega preizkusa psihofizičnih sposobnosti, mora le te opraviti v roku enega leta po nastopu dela.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo štirih let z dne, 1.1.2024 s polnim delovnim časom.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo in dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, leto zaključka izobraževanja ter stopnja in smer izobrazbe;
 • opis delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • kratek življenjepis, kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil (npr. znanje tujih jezikov, vozniški izpit, strokovni izpiti…);
 • predlog programa delovanja operative zavoda za mandatno obdobje;
 • fotokopijo vozniškega izpita B kategorije;
 • dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (dokazilo ne sme biti starejše od 1 meseca);
 • dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (dokazilo ne sme biti starejše od 1 meseca).

 

Kandidati morajo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in predlogom programa delovanja operative zavoda za mandatno obdobje, poslati najkasneje do 15. 11. 2023 na naslov:

 

Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava na javni razpis za poveljnika – NE ODPIRAJ«.

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Nepravočasne ali nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek bo opravljen s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 05/302 32 49, od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

 

Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem postopku izbire.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

Priponke